Giới thiệu ACCRETECH

Giới thiệu ACCRETECH

Company
Xác định tương lai. ACCRETECH.

Chúng tôi phát triển công việc kinh doanh theo hai lĩnh vực chính: sản xuất chất bán dẫn và hệ thống đo lường chính xác.
Triết lý của chúng tôi là tạo sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc tạo ra nguyên tắc “THẮNG-THẮNG” (Đôi bên cùng có lợi), hoặc các bên cùng có lợi, những mối quan hệ với tất cả các bên liên quan - khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông và nhân viên.