เกี่ยวกับ ACCRETECH

เกี่ยวกับ ACCRETECH

อนาคตถูกกำหนดไว้แล้ว ACCRETECH

เราพัฒนาธุรกิจในสองส่วนที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และระบบการวัดที่แม่นยำ
เรามีแนวทางปรัชญาในการสร้างการเติบโตระยะยาวโดยการสร้างความสัมพันธ์แบบ "WIN-WIN" หรือได้รับประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเราทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน